Allez au contenu Allez à la navigation

Pravidlá fotosúťaže ABCDerm

Pravidlá foto súťaže ABCDerm

1. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom ,,ABCDerm“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť NAOS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Žížkova 9, 811 02 Bratislava, IČO:35753901, DIČ: 2020272397, IČ DPH: SK2020272397 podľa §4, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17973/B, prostredníctvom Microsite abcederm.sk, (ďalej len „Usporiadateľ").

Organizátorom súťaže je spoločnosť  Fresh Services, s.r.o.  so sídlom Nad Ostrovem 791, 14700, Praha 4, Česká republika. IČO: 28180208  (ďalej len „Organizátor“).

Cieľom Súťaže je získať údaje súťažiacich za účelom skvalitnenia komunikácie o produktoch.

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Miesto a čas konania súťaže:

Súťaž prebieha na microsite Usporiadateľa www. abcderm.sk

 (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 23:59 hod. (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie: každá fyzická osoba

§ s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

§ ktorá má viac ako 16 rokov,

§ ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel,

s výnimkou:

§ zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),

§ osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými, promotion a event agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v Súťaži

Súťaž prebieha v Čase konania Súťaže, počas ktorého sa môže Účastník zúčastniť súťaže prostredníctvom vyplnenia krátkeho dotazníka v Mieste konania Súťaže.

5. Výber a zverejnenie výhercov

Organizátor Súťaže vyberie náhodným losovaním do 15 pracovných dní od skončenia súťaže 131 súťažiacich, ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži, vyplnil formulár na microsite abcderm.sk a prostredníctvom online zaslal súťažnu fotografiu na ktorej sa nachádzali minimálne dve postavičky hračky ABCDerm v Mieste konania Súťaže (ďalej len „Výhercovia“). Výhercovia budú o výhre informovaný prostredníctvom e-mailového kontaktu ktorý uviedli pri vyplnení formulára.

Výhry:

1x ABCDerm starostlivosť na celý rok v hodnote 500 € (hlavna výhra)

10x hanmade háčkovaný ABCDerm tučniak (hračka)

20x ABCDerm ruksak

100x ABCDerm Gel moussant 200ml

6. Identifikácia výhercov:

Výhercovi bude hlavna výhra odoslaná a odovzdaná kuriérom po jeho identifikácii na základe predloženia občianskeho preukazu. Ostatné výhry budú zaslane poštou (doporučene). Organizátor s cieľom odovzdania Výhry vopred kontaktuje Výhercu, ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Súťaži v Mieste konania Súťaže. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Účastníci Súťaže, ktorí nesplnili, alebo iba čiastočne splnili, podmienky stanovené pre výhry. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh mobilného telefónu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

7. Osobné údaje

Zapojením sa do Súťaže udeľujú Účastníci Súťaže Usporiadateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich súťažiaci poskytne Usporiadateľovi súťaže, za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry) a informovania o novinkách prostredníctvom mailovej komunikácie (newslettrov).

Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje budú v mene Usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to Organizátorom.

Účastník Súťaže má práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne

8. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 1. 9. 2018