Allez au contenu Allez à la navigation

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Ako sa môžem zapojiť?

Stačí, keď nám do komentára napíšete, aký bol najlepší darček, čo ste kedy dostali pod stromček a aktívne sa zapojiť do súťaže podľa týchto pravidiel.

 

2. Ako sa dozviem, že som vyhral a čo ďalej?

V aplikácií Facebook, a to komentárom priamo pod svojím výherným príspevkom s výzvou, aby ste kontaktovali organizátora  súťaže na príslušný e-mail a poslali mu svoju doručovaciu adresu.

3. Môžem  súťažiť opakovane?

Nie, je možné zaslať iba jednu odpoveď.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽNEJ AKCIE „1.Advent.
Usporiadateľ súťaže: NAOS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, Slovak republic, IČO: 35753901, IČ DPH: SK2020272397, (ďalej len ako „Usporiadateľ“).

Organizátor: Peppermint digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha 1, PSČ 118 00, IČO: 285 25 001, zapísaný v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928, (ďalej len ako „Organizátor“).

1. Doba trvania súťaže

Súťažná akcia s názvom “ 1. Advent " (ďalej iba ako "Súťaž") bude realizovaná v termíne 2. 12. do 8. 12. 2018 (ďalej tiež "doba trvania súťaže") na území Slovenskej republiky.

2. Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15 rokov (ďalej tiež ako „súťažiaci“ alebo „účastník“, ktorá v čase konania súťaže napíše komentár pod súťažné post na Facebooku, ktorý musí plniť zadania súťaže. Teda napíše do komentára, aký bol najlepší darček, čo kedy dostal pod stromček a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel. Každý súťažiaci môže poslať iba jednu odpoveď.

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v Súťaži súhlas zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, ani osoby im blízke v zmysle §116 zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

3. Mechanika

Súťaže je možné sa zúčastniť vložením screenshotu do komentára pod súťažný príspevok zverejnený na Facebooku v období od 2. 12. do 23:59 8. 12. 2018.

Súťažiacimi sa stávajú osoby, ktoré v čase konania súťaže napísali svoj komentár pod súťažný príspevok a splnili všetky podmienky týchto pravidiel.

Vyhrávajú traja súťažiaci, ktorí budú vybraní žrebom. Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní najskôr nasledujúci deň, najneskôr však do 7 dní od konca súťaže v aplikácii Facebook, a to komentárom priamo pod svojím výherným príspevkom s výzvou, aby poslali svoju doručovaciu adresu do súkromnej správy. Výherca je povinný zaslať svoju adresu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ výherca svoju adresu do tejto lehoty nezašle, prepadá výhra usporiadateľovi. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná do 60-tich dní od dátumu doručenia adresy. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nemožno vymáhať súdne.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné mu výhru poskytnúť. Nevydané výhry, vrátane neudelených výhier z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich, prepadnú Usporiadateľovi.

Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky  účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná.  Usporiadateľ si  ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí sa dopustia porušenia podmienok tejto súťaže alebo u ktorých bude mať oprávnené podozrenie z podvodného, či nekalého jednania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhry aj v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiaceho  alebo akéhokoľvek jednania zo strany súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, či zásadami fair-play.

 

4. Výhry

Súťaží sa celkom o 1x kabelku Longchamp a 3x balíček so sprchovacím olejom a telovým krémom. Výhry sú určené iba na osobné účely.

 

5. Výhercovia

Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní najskôr nasledujúci deň, najneskôr však do siedmych dní od konca súťaže v aplikácii Facebook, a to komentárom priamo pod svojím výherným príspevkom  s výzvou, aby poslali svoje doručovacie údaje prostredníctvom súkromnej správy.

Výhry budú výhercom zaslané (odovzdané) najneskôr do 60-tich dní, a to prostredníctvom vopred dohodnutej kuriérskej spoločnosti podľa miesta doručenia. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručia za doručenie výhry kuriérskou spoločnosťou. Vrátené zásielky nebudú opätovne zasielané výhercom.

Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne. Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého zo súťažiacich, či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné mu podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť.

Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie  inej výhry než tej, ktorá je určená organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

6. Všeobecné podmienky

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.  Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorá nebola vyzdvihnutá výhercom alebo sa ju výhercovi nepodarilo doručiť do 60-tich dní odo dňa doručenia adresy. Organizátor nezodpovedá za prípadnú poštovú či inú dopravu výhier, ani za nedoručenie či poškodenie výhier v priebehu prepravy. Reklamácie škôd sa na výhry nevzťahujú.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre alebo doručení tohto oznámenia po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo jeho kontrolu.

Organizátor súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

7. Ďalšie dôležité podmienky súťaže.

Získať výhru je možné len do okamihu ukončenia Súťaže. Účastníci Súťaže výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Súťaže v súlade s § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení., a to po dobu 5 rokov od ukončenia Súťaže.

Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného súťaženia alebo iných praktík, alebo je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania Súťaže.  Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu trvania súťaže nepretržite k dispozícii na http://www.bioderma-sk.com.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa alebo Organizátora, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

Bratislave dňa 28. novembra 2018.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Účastník súťaže udeľuje výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, adresa (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ) spoločnosti NAOS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, Slovak republic, IČO: 35753901, IČ DPH: SK2020272397 ako správcovi a spoločnosti  Peppermint digital s.r.o., IČO: 285 25 001 ako spracovateľovi osobných údajov pre účel vykonania súťaže.

II. Účastník súťaže udeľuje správcovi a spracovateľovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel vykonania súťaže.

III. Účastník súťaže udeľuje správcovi a spracovateľovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, adresa (mesto), fotografia a audiovizuálny záznam účastníka súťaže, pre účel ďalšieho marketingového spracovania týchto údajov, tj.:

 • ponúkanie obchodu a služieb
 • posielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahŕňajúce aj zasielanie informácií a iných obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti, v platnom znení
 • ich využitie v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach správcu a spracovateľa v súvislosti s touto marketingovou akciou.

IV. Účastník súťaže udeľuje správcovi a spracovateľovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel ďalšieho marketingového spracovania (uvedených vyššie) počas doby 5 rokov od udelenia súhlasu.

Vyššie udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutný pre účasť v súťaži, aby boli jednotliví účastníci rozlíšiteľní, identifikovateľní a nezameniteľní. Ak organizátor alebo usporiadateľ obdrží odvolanie súhlasu alebo žiadosť o vymazanie z databázy, má toto automaticky za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto súťaži bez náhrady.

V. Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies je možné urobiť prostredníctvom nástrojov vo všetkých webových prehliadačoch.

VI. Účastník súťaže prehlasuje, že bol poučený o svojich právach ohľadne spracovania osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu:

Poučenie o právach podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – toto nariadenie č.2016/679 ďalej len ako „General Data Protection Regulation“ alebo len ako „GDPR.“

Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o mojich právach v súvislosti so spracovaním Mojich osobných údajov, a to v intenciách ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.

Obzvlášť som si potom vedomý/á toho, že:

 • podľa článku 13 GDPR:
 • mám právo požadovať od Správcu prístup k Mojim osobným údajom,
 • mám právo požadovať opravu alebo vymazanie Mojich osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.
 • mám právo podať sťažnosť u dozorného úradu,
 • poskytnutí Mojich osobných údajov Správcovi nie je ani zákonná  ani zmluvná požiadavka , teda nemám povinnosť Moje osobné údaje Správcovi poskytnúť, a bol/a som tiež poučený/á ohľadne možných dôsledkov neposkytnutí týchto údajov (viď bod 11 v časti „Obsah súhlasu so spracovaním mojich osobných údajov“).

Podľa článku 15 GDPR – právo na prístup k Mojim osobným údajom:

 • mám právo získať od Správcu potvrdenie, či Moje osobné údaje sú, a či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, mám právo získať prístup k Mojim osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: a) účely spracovania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) priezvisko alebo kategória príjemcov, ktorým Moje osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, predovšetkým príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách; d) plánovaná doba, počas ktorej budú Moje osobné údaje uložené alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použitia ku stanoveniu tejto doby; e) existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo vymazanie Mojich osobných údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému úradu; g) všetky dostupné informácie o zdroji Mojich osobných údajov, pokiaľ neboli získané odo mňa; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre mňa.
 • mám právo na poskytnutie kópie Mojich osobných údajov spracovávané Správcom. Za ďalšie kópie mi Správca môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podám žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, pokiaľ nepožiadam o iný spôsob.

Podľa článku 16 GDPR – právo na opravu Mojich osobných údajov:

 • mám právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania mám právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Podľa článku 17 GDPR – právo na vymazanie Mojich osobných údajov:

 • mám právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Moje osobné údaje, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov: a) Moje osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) odvolal/a som tento súhlas so spracovaním Mojich osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; c) vzniesol/a som námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR, a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo som vzniesol/a námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Moje osobné údaje bolo spracované protiprávne; e) Moje osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej Únie alebo iného členského štátu, ktorá sa na Správcu vzťahuje. To, čo je uvedené pod  bodom h) vyššie, sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie Mojich osobných údajov nevyhnutné: a) pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie; b) pre splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo jej členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, pokiaľ by ním bol Správca poverený; c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely v súlade s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Podľa článku 18 GDPR – právo na obmedzenie spracovania Mojich osobných údajov:

 • mám právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a)pokiaľ by som popieral/a presnosť Mojich osobných údajov, a to počas doby potrebnej k tomu, aby Správca mohol presnosť Mojich osobných údajov overiť; b) spracovanie je protiprávne a ja by som odmietol/a vymazanie Mojich osobných údajov a žiadal/a by som namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) Správca už Moje osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, avšak ja by som ich požadovala pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) vzniesol/a by som námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad mojimi oprávnenými dôvodmi.
 • Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené podľa bodu j) vyššie, môžu byť tieto Moje osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s mojím súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie, lebo niektorého  z jej členských štátov.

Podľa článku 19 GDPR – oznamovacia povinnosť ohľadne opravy alebo vymazania Mojich osobných údajov alebo obmedzenia spracovania:

 • Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Moje osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania Mojich osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca ma informuje o týchto príjemcoch iba v prípade, že to budem požadovať.

Podľa článku 21 GDPR – právo vzniesť námietku

 • Mám z dôvodov, týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie, právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Mojich osobných údajov, na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Správca Moje osobné údaje ďalej nebude spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad mojimi záujmami alebo právom a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Môžem uplatniť svoje právo vzniesť námietky automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

Podľa článku 22 GDPR – Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania:

 • Mám právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovávaní, vrátane profilovania, ktoré má pre mňa právny účinok alebo sa ma obdobným spôsobom dotýka. To neplatí, pokiaľ je rozhodnutie: a) nevyhnutné k uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy medzi mnou a Správcom; b) povolené právom Európskej únie alebo jej členského štátu, ktoré sa na Správcu vťahuje, a ktoré rovnako stanoví vhodné opatrenia zisťujúce ochranu mojich práv a slobôd a oprávnených záujmov; c) založené na mojom výslovnom súhlase.

Podľa článku 34  GDPR – oznamovanie prípadov porušenia zabezpečení osobných údajov:

 • Pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia Mojich osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre moje práva a slobody, má Správca povinnosť mi toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámiť.
 • Oznámenie podľa predchádzajúceho bodu q) sa však nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: a) Správca zaviedol náležité technické a organizačné opatrenia a tieto opatrenia boli použité, predovšetkým také, ktoré činia tieto Moje osobné údaje nezrozumiteľné pre kohokoľvek, kto nie je oprávnení k nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie; b) Správca prijal následné opatrenia, ktoré zaistia, že vysoké riziko pre moje práva a slobody podľa bodu g) vyššie sa už pravdepodobne neprejaví; c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie.

 

 

Undefined