Allez au contenu Allez à la navigation

Slovenčina
Obsahy s odkazmi na testovaný produkt: 
non
Hodnotiaci dotazník: 
Spoločnosť Naos Slovakia s.r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania newslettru Spoločnosti do doby, kým sa neodhlásim z odoberania newslettra zameraného na zasielanie informácií k starostlivosti o pokožku.
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania (ak som neudelil súhlas na spracúvanie údajov na marketingové účely) a nebudú prenášané do tretích krajín. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti. V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávaniu mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je ochranaudajov@sk.naos.com, alebo https://www.bioderma-sk.com/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-zakaznici.