Allez au contenu Allez à la navigation

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Uchádzači o zamestnanie

Uchádzate sa o zamestnanie v spoločnosti NAOS, s r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 753 901, register OS BA I, odd. Sro, vložka č. 17973/B (ďalej len „NAOS“), takže po podaní žiadosti sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na vás a vaše osobné údaje. NAOS je medzinárodná spoločnosť s mnohými subjektmi pôsobiacimi v rôznych krajinách. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt skupiny NAOS, do ktorého ste si podali žiadosť o zamestnanie (správca údajov). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca.

 Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať bez upozornenia, takže, prosím, pravidelne si ju skontrolujte. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.05.2018.

1. Kategórie osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od vás nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo
 • Informácie z vášho životopisu/CV. Ako napríklad vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 • Motivačný list. Akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
 • Spôsobilosť na prácu. Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať.
 • Prehlásenie o bezúhonnosti. V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať, aby ste predložili od vlády prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli odsúdený za žiadny zločin, čo by vás z danej pozície diskvalifikovalo.

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie od tretích strán:

 • Interné žiadosti. Ak už v niektorej zo spoločností pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete pri žiadosti o zamestnanie.
 • Hodnotenie. Môžeme vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa vašej konkrétnej situácie.
 • Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancom spoločnosti NAOS, môžeme o referencie požiadať vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov, a to aj bez vášho vedomia.

Za určitých okolností môžeme spracovávať citlivé údaje, ako napr. údaje o etnickom pôvode alebo o pohlaví, aby sme zabezpečili rozmanitú skupinu kandidátov a zamestnancov.

3. Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Hodnotenie. Diagnostické metódy. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnneie povinností podľa osobitných predpisov.

4. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajov

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

5. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

6. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme po uplynutí kalendárneho roka nasledujúceho po roku v ktorom sa vaše osobné údaje dostali do našej dispozície. Ak na obsadenie pozície vyberieme vás, uchováme vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi smernicami o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

7. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky.

8. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva. 

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré informácie o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že to znamená, že vašu žiadosť o pracovnú pozíciu už nemôžeme brať do úvahy.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť ................................. zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

9. Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať s našou zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO) v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na ochranaudajov@sk.naos.com.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Inšpektorát ochrany údajov. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).