Naše záväzky v službe zdravej pokožke

Bioderma - healthy skin

Poslaním značky BIODERMA spoločnosti NAOS je dlhodobé udržanie zdravej pokožky. 

Naše produkty starostlivosti maximálne rešpektujú prirodzenú rovnováhu pokožky. Pri ich vývoji sa uplatňuje pozitívny prístup, ktorý však neohrozuje dermatologickú bezpečnosť.   

Od všetkých našich produktov vyžadujeme, aby rešpektovali, a často aj prekračovali, tie najprísnejšie odporúčania zdravotníckych orgánov a dermatologických vzdelávacích spoločností. 

Naše produkty sa podrobujú systematickým testom bezpečnosti a účinnosti. 

Pri všetkých našich produktoch sa uskutočňujú testy znášanlivosti pod dohľadom nezávislých expertov v oblasti dermatológie, alergiológie a toxikológie z celého sveta.  

V uplynulých rokoch sa takmer v 30 rôznych krajinách uskutočnilo viac ako 1 000 klinických štúdií. Závery štúdií sa pravidelne publikovali v popredných vedeckých časopisoch. 

Bioderma - dermatological safety

Našou prioritou je bezpečnosť a rešpektovanie všetkých typov pokožky. Popri ekobiologických zásadách výberu zložiek a prísnom schvaľovacom postupe sme zaviedli dôsledné monitorovanie kozmetickej vigilancie. Ide o medzinárodný výstražný postup, ktorý umožňuje analýzu jednotlivých nežiaducich účinkov a všetkých prípadov intolerancie.  

Doteraz nám bol na každý 1 000 000 predaných produktov ohlásený menej než jeden prípad. 

Bioderma - dermatological safety

Všetky naše produkty spĺňajú platné medzinárodné predpisy. Patria medzi ne aj nariadenia EÚ, ktoré poskytujú jednu z najvyšších úrovní ochrany spotrebiteľov vo svete.  

Okrem uvedených nariadení venujeme osobitnú pozornosť odporúčaniam európskeho Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o používanie sporných prísad: endokrinných disruptorov, dráždivých látok alebo látok znečisťujúcich životné prostredie. Každé podozrenie v súvislosti s určitou zložkou, ktoré potvrdí vedecký konsenzus, iniciuje postup vedúci k odstráneniu alebo nahradeniu danej zložky. 

Bioderma - dermatological safety

Dbáme na kontrolu pôvodu a úplnú vysledovateľnosť našich surovín. Každá zložka musí rešpektovať prísne kritériá biologickej účinnosti a dermatologickej bezpečnosti.

Bioderma - Ingredients selection process

Pri všetkých nových zložkách sa dodržiava prísny proces s cieľom dokonale definovať:  

 1. kontrolu úplnej vysledovateľnosti zložky od jej pôvodu cez výrobu a všetky transformácie; 
 2. výpočet úrovne čistoty;  
 3. odstránenie nečistôt a kontrolu dodržania limitov; 
 4. hodnotenie úplného toxikologického profilu zložky prostredníctvom panela nezávislých toxikologických expertov. 

Náš prístup: spoločné upevňovanie väzieb s komunitami a pomoc pre každého. 

Celosvetová podpora dermatológie  

SVETOVÉ STRETNUTIE DERMATOLÓGIE (WORLD RENDEZ-VOUS ON DERMATOLOGY) organizované spoločnosťou BIODERMA 

Svetové stretnutie dermatológie predstavuje jedinečné miesto, na ktorom sa každé dva roky stretávajú najväčší medzinárodní odborníci a diskutujú o najnovších úspechoch dermatologického výskumu. 

Aktívne podporujeme výmenu dermatologických poznatkov medzi lekármi z celého sveta a realizáciu výskumu v oblasti základnej biológie.  

420 účastníkov, 42 národností, konferencie a workshopy... na spoločnú podporu dermatológie a zlepšovanie starostlivosti o zdravie pokožky. 

Zistite viac o Svetovom stretnutí

NAOS World Rendez-Vous on Dermatology

Zlepšenie kvality života pacientov a výskum starostlivosti o pokožku   

Spoločnosť BIODERMA a Institut Curie využívajú príslušné odborné poznatky na zlepšovanie kvality života pacientov, ktorí sa podrobujú liečbe zhubných nádorov. 

V záujme lepšieho zvládania vedľajších účinkov a zlepšovania výskumu v oblasti starostlivosti o pokožku sme spoločne vytvorili úplne nové centrum: „L’Espace de Soins et d’Etude de la peau“ (Priestor pre starostlivosť a štúdium pokožky). 

Toto centrum slúži na viaceré účely:  

 • ako miesto na diskusie, kde sa pacienti cítia pohodlne, dostávajú podporu a kde ich niekto počúva, miesto, ktoré zlepší postupy samotnej starostlivosti; 
 • miesto na štúdium, na ktorom sa analyzujú toxické vplyvy na pokožku s cieľom lepšie im porozumieť, liečiť ich a predchádzať im. Výsledky týchto klinických štúdií sa publikujú vo vedeckých periodikách, predstavujú na veľkých konferenciách a pomáhajú prehlbovať poznatky vo vedeckom svete. 

Spoločnosť BIODERMA podporuje výskum aj prostredníctvom grantu „1st care research 

grant“, ktorý umožňuje rozvoj projektov poskytovateľov starostlivosti podieľajúcich sa na zlepšovaní kvality života pacientov. 

 

Zistite viac o Institut Curie

 

company-institut curie

Poskytovať trvalo udržateľné riešenia pre spoločensky zodpovedné misie 

Spoločnosť BIODERMA viedla od roku 2009 viacero humanitárnych misií v Juhovýchodnej Ázii (Vietnam, Kambodža, Mjanmarsko), ktoré tvorili dermatológovia, farmaceuti a humanitárne organizácie s cieľom poskytnúť miestnym obyvateľom lekársku pomoc, IT zdroje a vybavenie. Každá misia umožnila takmer 2 000 pacientom využiť konzultácie, preventívne opatrenia a dary (lieky, okuliare atď.). 

Mnohé vzdelávacie a informačné kampane týkajúce sa fotoprotekcie s priamym prepojením na naše odborné dermatologické znalosti sa realizujú v  Tanzánii alebo Ekvádore, v spolupráci s príslušným ministerstvom zdravotníctva a miestnymi zastupiteľstvami.  

Niekoľko ďalších podujatí vyjadrujúcich našu solidaritu s miestnymi obyvateľmi zlepšuje kvalitu života tých, ktorí to najviac potrebujú. Konkrétne v Bulharsku pôsobíme v školách a na verejnosti v záujme lepšieho pochopenia a zvládania akné. V Litve vítame rodičov a deti v atopických školách, ktoré organizujeme už 5 rokov. V Peru sprevádzame v nemocniciach deti trpiace rakovinou a atopické deti, ktoré nemajú žiadny prístup k zdravotnej starostlivosti. 

Všetky tieto činnosti sú odrazom našich hlboko zakorenených humanitných hodnôt a ducha, ktorý nás inšpiruje. 

responsible missions

Naším najvyšším a prvoradým poslaním je starostlivosť. Starostlivosť o pokožku, starostlivosť o človeka, ale aj o svet okolo nás, o našu planétu.

respect for the environment

Naše záväzky 

Každodenne kladieme mimoriadny dôraz na ochranu životného prostredia. Už niekoľko rokov realizujeme transformačný program, ktorý má na všetkých úrovniach hodnotového reťazca našich produktov významne znížiť náš vplyv na životné prostredie.  

Pretože v spoločnosti NAOS robíme veci spôsobom, ktorý je dôležitejší než samotné veci, ktoré robíme. Snažíme sa dokázať, že je možné spojiť inovácie, rast a obmedzenie vplyvu na životné prostredie.  

 • strive for sustainability

  Naše záväzky teda stoja na 5 kľúčových pilieroch

  1. Zníženie spotreby vody a energie, ako aj našej uhlíkovej stopy v rámci výroby a dopravy. 

  2. Zlepšenie vplyvu našich obalov na životné prostredie.  

  3. Optimalizácia vplyvu zložiek a receptúr na životné prostredie. 

  4. Informovanie spotrebiteľov o pokynoch a správnom používaní našich produktov. 

  5. Prejavy solidarity alebo kompenzácia vplyvu našich produktov na životné prostredie. 

Naše konkrétne kroky 

Transparentnosť v spoločnosti NAOS znamená neustálu snahu umožniť porozumieť každému a vybrať si správny produkt. Úplne nezávisle. 

Preto sme vytvorili platformu Ask.NAOS, ktorá poskytuje informácie o našich zásadách týkajúcich sa formulovania a zložiek značkových produktov NAOS  (BIODERMA, Institut Esthederm a Etat Pur). Podrobne a úplne dešifrujeme povahu, pôvod a úlohu našich zložiek, ako aj našich patentov a technológií pre všetkých používateľov aj tých, ktorí naše produkty predpisujú.  

Pokiaľ ide o naše zložky, nie sme predpojatí: dôležité nie je vylúčenie, ale užitočnosť každej z nich. Volíme pozitívne formulovanie s cieľom poskytnúť zdraviu pokožky to najlepšie.  

Nielenže uplatňujeme prísnejšie štandardy, než stanovujú predpisy, ale aj pozorne sledujeme odporúčania európskeho Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o používanie sporných prísad: látok narušujúcich endokrinný systém, dráždivých látok alebo látok znečisťujúcich životné prostredie. Každé podozrenie v súvislosti s určitou zložkou, ktoré potvrdí vedecký konsenzus, iniciuje postup vedúci k odstráneniu alebo nahradeniu danej zložky 

company- formulas laboratory

Pokiaľ ide o látky na ochranu pred UV žiarením, vyberáme prevažne tie, ktoré sú rozpustné v tukoch (nemajú afinitu k vode), a optimalizujeme spôsob ich integrácie do našich produktov s cieľom umožniť, aby boli čo najviac vodoodolné. 

Tento prístup zaručuje dobré udržanie fotoprotekcie na koži, obmedzuje vplyv slnečných filtrov na morské ekosystémy a umožňuje lepšie ich rešpektovať. Testy nezávislých subjektov potvrdili, že naše produkty nepôsobia toxicky koraly a nespôsobujú ich bielenie. Tieto testy preukázali aj to, že naše filtre nemajú žiadny vplyv na fotosyntézu morských rias. 

Zameriavame sa teda na kontrolu všetkých makro- aj mikropolutantov, ktoré by pokožka mohla zle znášať a ktoré by mohli byť škodlivé pre biodiverzitu. 

company- commitments marine ecosystem

Deň čo deň venujeme v maximálnej možnej miere pozornosť týmto aspektom: 

 • Vývoj veľkých formátov: sme priekopníkmi v ponuke väčších objemov jednotlivých balení. Snažíme sa pokračovať týmto smerom, aby sme spotrebovali menej materiálu.
 • Obmedzovanie zbytočných obalov: preto veľká časť našich produktov nemá škatuľky ani letáky. 
 • Úsilie o udržateľný cyklus obstarávania, najmä pri kartónových škatuliach, ktoré pochádzajú z udržateľne obhospodarovaných lesov s označením FSC.
 • Záruka vysledovateľnosti celého výrobného reťazca a zapojenie našich partnerov do ochrany životného prostredia: spolupracujeme s výrobcami, ktorí zaručujú dokonalú transparentnosť, a uprednostňujeme tých, ktorí majú certifikáty.
 • Znižovanie a recyklácia nášho priemyselného a funkčného odpadu z rôznych prevádzkarní spoločnosti.
strive for sustainability