Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom NAOS. NAOS je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s NAOS.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 23. 10. 2018.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul.

 • Kontaktné údaje. Napríklad emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, vklady a výhry  .
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia.
 • Údaje o type pokožky, ochorení pokožky. Napríklad v prípade ak sa nám chcete zdôveriť a vybrať relevantný produkt.
 • Fotografia Vašej podobizne. Napríklad pri komunikácií prostredníctvom Vašich blogov a príbehov, chceme aby naši prispievatelia sa lepšie poznali a tvorili homogénnu skupinu, lepšie spolu komunikovali. Považujeme to za slušné a primerané v prípade tejto skupiny. Vždy je však možné uplatniť si niektoré z práv dotknutých osôb.
 • Údaje o Vás, ktoré poskytnete alebo sa prostredníctvom nich zaregisrujete. Naša Olívia (chatbot) Vás osloví pri navštívení našich stránok na našom webovom sídle. Na to aby ste s ňou mohli komunikovať sa musíte prihlásiť (ako je  na Vás, možno použije Váš Facebookový profil: meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka a časovú zónu. Tieto vaše verejne dostupné údaje nám poskytuje Facebook, ktorej ste udelili súhlas pri používaní.). Ako a pod akým profilom sa prihlásite je už na Vás. My Vaše prihlásenie budem považovať za Váš súhlas pre komunikáciu touto formou. Bez vášho dobrovoľného a výslovného súhlasu nebude možné pokračovať v konverzácii s touto aplikáciou. Nastavenie spracovania vašich osobných údajov ako aj spôsobu komunikácie s aplikáciou „aplikácie chatbotu Olívia“ si môžete kedykoľvek zmeniť v menu vľavo dole v časti „Nastavenia“

 

Účely a ciele spracúvania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách.  Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas daný dotknutou osobou.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.       
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda Vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je Váš súhlas.
 • Kampane, spotrebiteľské súťaže, akcie. Na podporu predaja našich produktov bude získavať Váš súhlas v rámci vernostných zliav a zdieľania Newslettra na zabezpečenie Vašej informovanosti o najnovších našich produktoch službách a akciách. Právnym základom je Váš súhlas a náš oprávnený záujem.
 • Aplikácia chatbot Olívia. Na základe spracovávaných údajov sa vám prispôsobuje konverzácia a kontinuálne vylepšuje obsah, ktorý dostávate prostredníctvom „aplikácie chatbotu Olívia“. Takto vám vieme pripravovať pre vás zaujímavý a hodnotný obsah a zodpovedať rýchlejšie na vaše dotazy. Jedným z hlavných účelov sú špeciálne ponuky a propagácia udalostí formou zasielaných správ užívateľom prostredníctvom „aplikácie chatbotu Olívia“ vo Facebook Messengeri. Spracovanie prebieha len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas udeľujete na začiatku používania „aplikácie chatbotu Olívia“ alebo aj neskôr v časti „Nastavenie“, kde ho môžete aj kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že využívanie „aplikácie chatbotu Olívia“ na Facebook Messengeri môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov.

 

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

V „aplikácie chatbotu Olívia“ osobné údaje spracovávame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Po tomto období požiadame o udelenie nového súhlasu.

 

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby či zákonnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

 

 

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Stiahnutie súhlasu

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na ochranaudajov@sk.naos.com.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Inšpektorát ochrany údajov. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).