1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Testovanie letnej rutiny pre atopika“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť NAOS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35753901, IČ DPH: SK2020272397, (ďalej len ako „Usporiadateľ“). Usporiadateľ zostavil tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

2. Miesto a trvanie Súťaže

Súťaž prebieha na web stránke Usporiadateľa www.bioderma-sk.com/testing-atoderm (Ďalej len "Miesto konania Súťaže") v termíne od 20. 7. 2020, 12:00 hod. do 9. 8. 2020, 12:00 hod.

 

3. Súťažiaci

Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, ktorá splní podmienky Súťaže podľa čl. 4 týchto Pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“).

 

4. Podmienky Súťaže

Do Súťaže sa zapojí Súťažiaci, ktorý počas doby trvania Súťaže:

  • vyplní v Mieste konania Súťaže registračný formulár a súhlasí s Pravidlami Súťaže

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi, ako i osoby im blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka).

Jeden Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť najviac jedenkrát.

Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné registrácie s rôznymi emailovými adresami).

 

5. Výhry

Výhry v Súťaži sú nasledovné:

  • 25 x balíček produktov Atoderm Intensive Gel-creme 500ml a Photoderm Mineral SPF 50+ 100g

Výhry do súťaže venovala spoločnosť NAOS SLOVAKIA s. r. o.

 

6. Určenie Výhercu a prevzatie výhry

Žrebovanie Výhry sa uskutoční formou náhodného výberu zo všetkých Súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže. Výhercovia budú okrem kontaktovania prostredníctvom emailovej správy uverejnení aj v Mieste konania Súťaže.

Celkový počet výhercov je 25 (dvadsaťpäť).

Výhry budú zasielané výhercom poštou doporučene na náklady Usporiadateľa. Doručenie je najneskôr do 4 týždňov od oznámenia o výhre.

Výhry si nie je možné prevziať osobne. Výhercovia budú kontaktovaní na emailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii do Súťaže a budú požiadaní, aby pre účely doručenia výhry uviedli adresu, na ktorú výlučne im (nie inej osobe) môže byť výhra zaslaná.

 

7. Dane

Usporiadateľ týmto v súlade s § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje výhercom, že výhra v tejto Súťaži nepresahuje hodnotu 350,- EUR a teda je oslobodená od dane v Slovenskej republike v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

8. Osobitné ustanovenia

Účasťou Súťažiaceho v Súťaži tento Súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami, s ktorým sa zaväzuje spravovať.

Výhru v Súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej Výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote Výhry.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhier a prípadné škody vzniknuté účasťou Súťažiaceho v Súťaži alebo užívaním Výhier Výhercami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá, vrátane doby trvania Súťaže alebo Súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady.

 

9. Ochrana osobných údajov

I. Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži Usporiadateľovi súťaže výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu, kožná diagnóza a preferencia ohľadom informácií o detských produktoch za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je nevyhnutnou podmienkou spracovania údajov v predmetnej súťaži a bez jeho udelenia nie je možné vyhodnotenie výhercov. Osobné údaje účastníka budú spracúvané po dobu trvania súťaže, jej vyhodnotenia a prípadného odovzdania výhier a po dobu 12 mesiacov, v nevyhnutnom rozsahu podľa osobitných predpisov (daňové a finančné predpisy) po dobu aktuálneho roka a 10 nasledujúcich rokov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. Ak Usporiadateľ obdrží odvolanie súhlasu účastníka so spracúvaním osobných údajov, má to za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto súťaži.

II. V prípade, ak účastník súťaže udelil Usporiadateľovi aj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu, kožná diagnózu a preferencia ohľadom informácií o detských produktoch aj za účelom zasielania newslettra Spoločnosti, budú osobné údaje účastníka spracúvané, a to až kým sa neodhlási z odberu newslettra. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

III. Účastník súťaže týmto berie na vedomie, že príslušné webové stránky môžu využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies môže účastník  urobiť prostredníctvom nástrojov vo všetkých webových prehliadačoch.

IV. Ďalej účastník berie na vedomie, že jeho osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú ani prenášané do tretích krajín. Osobné údaje účastníka nebudú v takomto prípade poskytnuté na spracovanie tretím stranám, avšak budú poskytnuté len Organizátorovi súťaže ako sprostredkovateľovi.

V. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má účastník nasledovné práva: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov je ochranaudajov@sk.naos.com Podrobnejšie informácie k spracúvaniu  ochrane mojich osobných údajov sú pre účastníka k dispozícii na nasledovnom linku.

VI. Príjemcami Vašich osobných údajov pre účely súťaže sú nasledovné subjekty:

Názov, IČO, sídlo

Spracovateľské činnosti

Doba spracúvania

Fresh Services, s.r.o.

Nad Ostrovem 791/8, Praha

IČO 28180208

Vyhodnocovanie údajov

30 dní po vyhodnotení súťaže

 

V Bratislave, 20. 7. 2020