Usporiadateľ a organizátor súťaže: NAOS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovak republic, IČO: 35753901, IČ DPH: SK2020272397, (ďalej len ako „Usporiadateľ“, „Organizátor“).

1. Dobra trvania súťaže:

Súťažná akcia s názvom „Súťaž o produkty Hydrabio“ (ďalej len ako „súťaž“), bude realizovaná v termíne od 11.8. do 17.8. 2020 (ďalej tiež „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2. Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15 rokov (ďalej tiež ako „súťažiaci“ alebo „účastník“, ktorá v čase konania súťaže napíše komentár pod súťažné post na Instagrame, ktorý musí plniť zadania súťaže. Teda sledovať náš profil @biodermaslovakia a do komentára označiť 2 kamarátky a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel. Každý súťažiaci môže poslať iba jednu odpoveď.

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v Súťaži súhlas zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, ani osoby im blízke v zmysle §116 zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

3. Mechanika

Súťaže je možno sa zúčastniť napísaním jedného komentára pod súťažný príspevok zverejnený na Instagrame v období od 11.8. do 17.8. 2020.

Súťažiacimi sa stávajú osoby, ktoré v čase konania súťaže napísali svoj komentár pod súťažný príspevok a splnili všetky podmienky týchto pravidiel.

Traja výhercovia budú vybraných porotou zloženou zo zástupcov organizátora, a to na základe správnej odpovede. Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní najskôr nasledujúci deň, najneskôr však do 7 dní od konca súťaže v aplikácii Instagram, a to komentárom priamo pod svojím výherným príspevkom s výzvou, aby poslali svoju doručovaciu adresu do súkromnej správy. Výherca je povinný zaslať svoju adresu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ výherca svoju adresu do tejto lehoty nezašle, prepadá výhra usporiadateľovi. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná do 60-tich dní od dátumu doručenia adresy. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nemožno vymáhať súdne.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné mu výhru poskytnúť. Nevydané výhry, vrátane neudelených výhier z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich, prepadnú Usporiadateľovi.

Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky  účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná.  Usporiadateľ si  ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí sa dopustia porušenia podmienok tejto súťaže alebo u ktorých bude mať oprávnené podozrenie z podvodného, či nekalého jednania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhry aj v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiaceho  alebo akéhokoľvek jednania zo strany súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, či zásadami fair-play.

4. Výhry

Súťaží sa celkom o 3 balíčky produktové rady Photoderm (Hydrabio H20 + Sérum + Gel-créme + toaletná taštička). Výhry sú určené iba na osobné účely.

 5. Výhercovia

Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní súkromnou správou na sociálnej sieti Instagram  a budú vyhlásení pod súťažným príspevkom.

Výhry budú výhercom zaslané (odovzdané) najneskôr do 60-tich dní, a to prostredníctvom vopred dohodnutej kuriérskej spoločnosti podľa miesta doručenia. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručia za doručenie výhry kuriérskou spoločnosťou. Vrátené zásielky nebudú opätovne zasielané výhercom.

Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne. Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého zo súťažiacich, či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné mu podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť.

Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie  inej výhry než tej, ktorá je určená organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

6. Všeobecné podmienky

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.  Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorá nebola vyzdvihnutá výhercom alebo sa ju výhercovi nepodarilo doručiť do 60-tich dní odo dňa doručenia adresy. Organizátor nezodpovedá za prípadnú poštovú či inú dopravu výhier, ani za nedoručenie či poškodenie výhier v priebehu prepravy. Reklamácie škôd sa na výhry nevzťahujú.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre alebo doručení tohto oznámenia po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo jeho kontrolu.

Organizátor súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

7. Ďalšie podmienky súťaže:

Získať výhru je možné iba do okamihu ukončenia súťaže.

Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného súťaženia alebo iných praktík, alebo je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania Súťaže.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostanne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania alebo súťaž bez náhrady zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na http://www.bioderma-sk.com.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa alebo Organizátora, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi súťaže výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, adresa (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ) za účelom realizácie súťaže. Osobné údaje účastníka budú spracúvané po dobu trvania súťaže, jej vyhodnotenia a prípadného odovzdania výhier. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. Ak Usporiadateľ obdrží odvolanie súhlasu účastníka so spracúvaním osobných údajov, má to za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto súťaži.

II. V prípade, ak účastník súťaže udelil Usporiadateľovi aj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, adresa (mesto), fotografia a audiovizuálny záznam účastníka súťaže pre účel ďalšieho marketingového spracovania týchto údajov, budú osobné údaje účastníka spracúvané na tento účel po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

III. Účastník súťaže týmto berie na vedomie, že príslušné webové stránky môžu využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies môže účastník  urobiť prostredníctvom nástrojov vo všetkých webových prehliadačoch.

IV. Ďalej účastník berie na vedomie, že ak neudelil súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, jeho osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú ani prenášané do tretích krajín. Osobné údaje účastníka nebudú v takomto prípade poskytnuté na spracovanie tretím stranám, avšak budú poskytnuté len Organizátorovi súťaže ako sprostredkovateľovi.

V. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má účastník nasledovné práva: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov je ochranaudajov@sk.naos.com Podrobnejšie informácie k spracúvaniu  ochrane mojich osobných údajov sú pre účastníka k dispozícii na nasledovnom linku.

Bratislave dňa 10.7.2020.